Devisen NOK/CHF
Price:
CHF 0.10

NOK/CHF

valor:

isin:

NO0010037500